Політика конфіденційності

ФОП Зубакіна С.К. як адміністратор персональних даних є зобов’язана захищати персональні дані осіб, які реєструються для складання сертифікаційного іспиту з польської як іноземної та другої мови та забезпечувати відчуття безпеки при наданні персональних даних, необхідних для підтримки процесу організації та проведення сертифікаційного іспиту.

У цій Політиці для осіб, які реєструються на іспит, пояснюється, як Адміністратор обробляє, тобто збирає, використовує, передає та іншим чином обробляє персональні дані (надалі також персональні дані). Персональні дані обробляються відповідно до цієї Політики конфіденційності, а також положень Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільне пересування. таких даних, а також скасування Директиви 95/46/EC (далі – GDPR) та відповідно до Закону України про захист персональних даних (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 34, ст. 481) , Закон від 29 серпня 1997 р. про захист персональних даних (Вісник законів від 2002 р. № 101, ст. 926 із змінами).

1. Адміністратор даних.

Суб’єктом, відповідальним за обробку персональних даних, є Світлана Зубакіна, яка веде підприємницьку діяльність під назвою ФОП Зубакіна С.К. (торгова марка – Центр SwP), внесений до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань (Україна) за номером 22350000000001582 від 03.04.2013, ІНН -

2414400340, вул. Харківська 21/45, 51500, м. Тернівка, Україна (далі – Адміністратор). Через епізодичний характер обробки даних, не включаючи – у великих масштабах – обробку окремих категорій персональних даних, зазначених у ст. 9 сек. 1 GDPR, або обробка персональних даних, пов’язаних із засудженнями та порушеннями закону, як зазначено у ст. 10 GDPR, і малоймовірно, що через свою природу, контекст, обсяг та цілі це призведе до ризику порушення прав чи свобод фізичних осіб відповідно до ст.

27.2a GDPR, на Адміністратора не поширюється обов’язок призначити представника в Європейському Союзі. Ви можете зв’язатися з Адміністратором персональних даних за допомогою електронної пошти: schoolswp@gmail.com

2. Мета та правові основи обробки даних.

Ми обробляємо персональні дані осіб, які реєструються на сертифікаційний іспит для організації та проведення сертифікаційного іспиту з польської мови як іноземної:

 • Обробка персональних даних для цих цілей необхідна для того, щоб ми могли виконувати дії, які полягають у прийнятті заявки на сертифікацийний іспит, реєстрації учасників іспиту в системі NAWA (Національної Агенції Академічних Обмінів Польщі), проведенні іспиту, доставці сертифікатів особам, які склали іспит. Правовою підставою є ст. 6.1a, 6.1b GDPR;
 • Відповідно до чинного законодавства, від нас може вимагатися обробка інформації про документи заявників [посвідчення особи/паспорт/картка проживання]. Правовою підставою є ст. 6.1c GDPR.

3. Тип інформації, що обробляється

Для цілей, зазначених вище в п 2, ми обробляємо лише необхідну особисту інформацію. Ми можемо обробляти такі категорії персональних даних осіб, які подають заявку на іспит:

 • імена, прізвище, дата народження, місце народження, громадянство, дані документа, що посвідчує особу (паспорт/посвідчення особи/картка проживання), адреса для листування, адреса електронної пошти, номер телефону, відомості про інвалідність, інформація про історію вивчення польської мови як іноземну мову та другу, а також історію складань сертифікаційних іспитів з польської як іноземної та другої мови.

4. Конфіденційні дані.

Наскільки це необхідно для цілей, зазначених у п.п 2, ми можемо обробляти категорії конфіденційної особистої інформації, включаючи інформацію про особливі потреби (інвалідність), щоб у разі потреби коригувати умови проведення іспиту.

5. Спосіб збору персональних даних.

Ми можемо збирати особисту інформацію таким чином:

 • безпосередньо від Осіб, які реєструються на сертифікаційний іспит з польської як іноземної або другої мови.

Надання персональних даних Особою, яка реєструється на іспит, є добровільною, але необхідною для виконання договору.

6. Надання персональних даних.

Ми можемо надавати особисту інформацію учасників іспиту таким організаціям:

 • субпідрядники, які беруть участь у процесі екзамену (включаючи суб'єктів, які супроводжують діяльність екзаменаційної комісії та членів екзаменаційної комісії),
 • Державні установи, зокрема податкові органи, Національна Агенція Академічних Обмінів Польщі (NAWA), органи державного управління тощо.

7. Передача персональних даних за межі Європейської економічної зони

Суб’єкти, яким Адміністратор надає персональні дані осіб, які реєструються на складання іспиту, діють на території Європейської економічної зони. Ваші дані також можуть бути передані в країни за межами Європейської економічної зони (в інші країни, крім країн Європейського Союзу та Ісландії, Норвегії та Ліхтенштейну), за умови дотримання умов, викладених у розділі V GDPR.

8. Строк зберігання персональних даних.

У разі нескладання сертифікатного іспиту персональні дані будуть видалені в день подання письмової заяви про звільнення (якщо звільнення відбулося не менше ніж за 30 днів до дати іспиту) та в день іспиту (якщо звільнення відбулося менше ніж за 30 днів до дати іспиту). Для осіб, які складають іспит, термін зберігання персональних даних еквівалентний терміну дії договору.

Прізвища та імена осіб, які реєструються на сертифікаційний іспит як платникі послуг, зберігаються в бухгалтерському обліку протягом 5 років відповідно до чинного законодавства України.

9. Застосовані заходи безпеки

Адміністратор здійснює відповідні технічні та організаційні заходи для захисту від несанкціонованої або незаконної обробки персональної інформації або від випадкової втрати, зміни, розголошення або доступу або випадкового чи незаконного знищення або пошкодження персональних даних.

Доступ до персональних даних обмежено тими особами, які потребують такого доступу для цілей, перерахованих вище, або коли цього вимагає закон.

10. Права особи, яка претендує на складання іспиту

Відповідно до застосовних процедур особа, яка подає заявку на складання іспиту, має такі права:

 • право на доступ, запит, виправлення (якщо неправдиві) або видалення персональних даних;
 • право заперечувати проти обробки персональних даних та обмежувати обробку персональних даних.

Особа, яка претендує на складання іспиту, має право подати скаргу до контролюючого органу, тобто до Голови Управління захисту персональних даних, вул. Stawki 2, 00-193 Warszawa, якщо дані обробляються з порушенням чинного законодавства.

Ви можете зв’язатися з адміністратором персональних даних за допомогою електронної пошти: schoolswp@gmail.com.

 

FOP Zubakina S.K. jako administrator danych osobowych, jest zobowiązany chronić dane osobowe Osób Rejestrujących się na egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego i drugiego oraz zapewnić poczucia bezpieczeństwa przy przekazywaniu danych osobowych niezbędnych do obsługi procesu organizowania i przeprowadzenia egzaminu certyfikatowego.

Niniejsza Polityka dla Osób Rejestrujących się na egzamin wyjaśnia, jak Administrator przetwarza tj. zbiera, wykorzystuje, udostępnia i przetwarza w inny sposób dane osobowe (dalej także jako informacje osobiste). Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności, jak również przepisami         Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) oraz zgodnie z Prawem Ukrainy o ochronie danych osobowych (Informacja Rady Najwyższej Ukrainy, 2010, № 34,

Artykuł 481), Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

1. Administrator danych.

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest Svitlana Zubakina prowadząca działalność gospodarczą pod firmą FOP Zubakina

S.K. (nazwa handlowa – Center SwP), wpisaną do Jednolitego Państwowego Rejestru Osób Prawnych, Osób Fizycznych Przedsiębiorców i Formacji Społecznych   (Ukraina) pod numerem 22350000000001582 z dnia 04.03.2013, INIP (Indywidualny Numer Identyfikacji Podatkowej) 2414400340, ul. Harkivska 21/45, 51500, Ternivka, Ukraina (dalej Administrator). Ze względu na sporadyczny charakter przetwarzania danych, nie obejmujący – na dużą skalę - przetwarzania szczegółowych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, ani przetwarzania danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa, o czym mowa w art. 10 RODO, i jest mało prawdopodobne, by ze względu na swój charakter, kontekst, zakres i cele powodowało ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych zgodnie z art. 27.2a RODO Administratora nie dotyczy obowiązek ustanowienia przedstawiciela na terenie Unii Europejskiej. Skontaktować się z Administratorem danych osonowych można za pośrednictwem  poczty elektronicznej: schoolswp@gmail.com

2. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych.

Przetwarzamy dane osobowe dotyczące Osób Reje- strujących się na egzamin certyfikatowy w celu or- ganizowania i przeprowadzenia egzaminu certyfi- katowego z języka polskiego jako obcego:

 • Przetwarzanie danych osobowych w tych celach jest konieczne, abyśmy mogli podjąć działania po- legające na przyjęciu zgłoszenia na egzamin cer- tyfikatowy, rejestracji uczestników egzaminu w systemie teleinformatycznym Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, przeprowadzeniu egzami- nu, dostarczeniu certyfikatów osobom, które uzy- skały wynik pozytywny z egzaminu. Podstawą prawną są art. 6.1a, 6.1b RODO;
 • Na podstawie prawa mającego zastosowanie może- my mieć obowiązek przetwarzania informacji o do- kumentach Osób Zgłaszających się na egzamin [dowód osobisty/paszport/karta pobytu]. Podstawą prawną jest art. 6.1c RODO.

3. Rodzaj przetwarzanych informacji

W celach wymienionych powyżej w pkt. 2 przetwarzamy tylko te informacje osobowe, które są konieczne. Możemy przetwarzać następujące kategorie danych osobowych Osób Zgłaszających się na egzamin:

 • imiona, nazwisko, datę urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo, dane dokumentu tożsamości (paszport/dowód osobisty/karta pobytu), adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu, informacje o niepełnosprawności, informacje o historii uczenia się języka polskiego jako obcego i drugiego oraz przystępienia do egzaminów certyfi- katowych z języka polskiego jako obcego i drugiego.

4. Dane Wrażliwe.

W zakresie koniecznym do celów wymienionych powyżej w pkt. 2,możemy przetwarzać kategorie wrażliwych informacji osobistych obejmujących Informacje o specjalnych potrzebach (niepełno- sprawności) w celu dostosowania warunków egza- minu, jeżeli jest to konieczne.

5. Sposób zbierania danych osobowych.

Możemy zbierać informacje osobowe w następujący sposób:

 • bezpośrednio od Osoby Rejestrującej się na egzamin certyfikatowy ze znajomości języka polskiego jako obcego lub drugiego.

Podawanie danych osobowych przez Osobę Reje- strującą się na egzamin jest dobrowolne, ale nie- zbędne do wykonania umowy.

6. Udostępnianie   danych   osobowych.

Możemy udostępniać dane osobowe Osób Rejestrujących się na egzamin następującym podmiotom:

 • podwykonawcom uczestniczącym w procesie egzaminacyjnym (w tym podmiotom wspomagającym działalność komisji egzaminacyjnej oraz członkom komisji egzaminacyjnej),
 • Urzędom publicznym w tym organom podatkowym, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, organom administracji państwowej itd.

7. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Podmioty, którym Administrator przekazuje dane osobowe osób zgłaszających się na egzamin, funkcjonują na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Państwa dane mogą być również przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Is- landia, Norwegia i Liechtenstein), pod warunkiem spełnienia warunków określonych w rozdziale V RODO.

8. Okres przechowania danych osobowych.

Przy nieprzystąpieniu do egzaminu   certyfikatowe- go dane osobowe są usuwane w dniu złożenia pi- semnej rezygnacji (jeżeli rezygnacja nastąpiła co najmniej 30 dni przed terminem egzaminu) oraz w dniu egzaminu (jeżeli rezygnacja nastąpiła w okre- sie krótszym niż 30 dni przed terminem egzaminu). Dla osób przystępujących do egzaminu okres prze- chowywania danych osobowych jest równoważny z czasem trwania umowy. Imiona i nazwiska Osób Zgłaszających się na egzamin jako płatników za usługi egzaminacyjne są przechowywane w doku- mentacji księgowej przez okres 5 lat zgodnie z obowiązujacym na Ukrainie prawem.

9. Stosowane środki bezpieczeństwa

Administrator utrzymuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony przed nieuprawnionym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem informacji osobistych lub przed przypadkową utratą, zmianą, ujawnieniem lub dostępem lub przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem lub uszkodzeniem danych osobowych.

Dostęp do danych osobowych jest ograniczony do tych osób, które potrzebują takiego dostępu w celach wymienionych powyżej lub w przypadkach wymaganych przez prawo.

10. Prawa Osoby Zgłaszającej się na egzamin

Zgodnie z obowiązującymi procedurami, Osoba Zgłaszająca się na egzamin posiada następujące prawa:

 • prawo do dostępu, żądania, sprostowania (jeżeli są nieprawdziwe) lub usunięcia danych osobowych;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Osobie Zgłaszającej się na egzamin przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Pre zesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,, w przypadku gdy przetwarzanie danych następuje z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Skontaktować się z Administratorem danych osobo wych można za pośrednictwem poczty elektronicznej: schoolswp@gmail.com.